کنترل و رفع مغایرت صورت‌حساب لکوموتیو

کنترل و رفع مغایرت صورت‌حساب لکوموتیو

کنترل و رفع مغایرت صورت‌حساب لکوموتیو بخش خصوصی

  • کنترل و رفع مغایرت صورت‌حساب لکوموتیو بخش خصوصی
  • بارگذاری فایل سهم لکوموتیو محاسبه‌شده توسط سیستم BOL
  • کنترل هزینه سهم لکوموتیو و سهم شبکه صورت‌حساب شده با هزینه حق دسترسی واقعی به تفکیک بارنامه
  • گزارش‌ها مغایرت هزینه سهم لکوموتیو

کنترل و رفع مغایرت صورت‌حساب لکوموتیو بخش خصوصی

    Back to Top