مدیریت کرایه حمل و صورت حساب ها

مدیریت کرایه حمل و صورت حساب ها

مدیریت کرایه حمل و صورت حساب ها , نرم افزار حمل و نقل جاده ای

  • مدیریت هزینه کرایه بارنامه، کمسیون و سایر هزینه های مربوطه
  • مدیریت پرداخت هزینه کرایه به رانندگان و سایر شرکت های باربری
  • صدور صورت حساب حمل برای صاحبان کالا عمده (پروژه ای)
  • محاسبه صورت حساب تجمیعی برای سایر شرکت های حمل و نقل
  • محاسبه کارکرد ناوگان و رانندگان شامل کیلومتراژ و درآمد کسب شده

مدیریت کرایه حمل و صورت حساب ها , نرم افزار حمل و نقل جاده ای

    Back to Top