مدیریت پروژه‌های حمل ریلی

مدیریت پروژه‌های حمل ریلی

مدیریت پروژه‌های حمل ریلی , راهکار جامع حمل و نقل , بخش ریلی-واگن

  • مدیریت پروژه‌های حمل ریلی
  • مدیریت گروه پروژه‌های حمل
  • مدیریت پروژه‌های حمل
  • تعیین نرخ ثابت پروژه و همچنین نرخ متغیر بر اساس تناژ و تن کیلومتر
  • امکان تعریف سایر مبالغ پروژه شامل هزینه عمومی، باربندی، شیب و ….
  • امکان تعیین چندین مسیر روی پروژه جهت مدیریت متمرکز بارهای خرد
  • امکان تعریف عملیات رهگیری موردنیاز بر روی پروژه
  • امکان تعریف گروه واگن‌های مجاز و تعیین وزن محسوب متفاوت در پروژه
    Back to Top