مدیریت پروژه‌های حمل جاده ای

مدیریت پروژه‌های حمل جاده ای

مدیریت پروژه‌های حمل جاده ای, نرم افزار حمل و نقل جاده ای

 

  • مدیریت گروه پروژه‌های حمل
  • مدیریت پروژه‌های حمل
  • تعیین نرخ ثابت پروژه و همچنین نرخ متغیر بر اساس تناژ و تن کیلومتر
  • امکان تعریف سایر مبالغ پروژه شامل هزینه عمومی، باربندی، شیب و ….
  • امکان تعیین چندین مسیر روی پروژه جهت مدیریت متمرکز بارهای خرد
  • امکان تعریف عملیات رهگیری موردنیاز بر روی پروژه شامل بارگیری، تخلیه و …
  • امکان تعریف گروه ناوگان مجاز و تعیین وزن محسوب متفاوت در پروژه

مدیریت پروژه‌های حمل جاده ای, نرم افزار حمل و نقل جاده ای

    Back to Top