مدیریت لکوموتیوران

مدیریت لکوموتیوران

مدیریت لکوموتیوران , راهکارجامع حمل و نقل, نرم افزار حمل و نقل ریلی

 • مدیریت لکوموتیوران
 • لیست اطلاعات لکوموتیوران ها
 • لیست اطلاعات شرکت‌های تأمین‌کننده لکوموتیوران
 • مدیریت استخدام لکوموتیوران ها در شرکت‌های تأمین‌کننده
 • مدیریت اطلاعات قراردادهای تأمین لکوموتیو شامل پارامترهای مؤثر در محاسبه کارکرد
 • دریافت اطلاعات سیر لکوموتیوران ها شامل اطلاعات قطار، ایستگاه سوار و پیاده، تاریخ سوار و پیاده، نوع تحویل گیری، سمت و بلاک‌های پیموده شده از گراف راه‌آهن
 • امکان اصلاح اطلاعات سیر لکوموتیوران ها و نگهداری سوابق ویرایش
 • امکان ثبت اطلاعات مانور لکوموتیوران برای هر سیر
 • امکان ثبت اطلاعات توقف خوابگاه برای هر سیر
 • امکان محاسبه کارکرد لکوموتیوران ها بر اساس آیتم‌های مختلف و به تفکیک سهم هر لکوموتیو و ذخیره آن در سیستم
 • محاسبه صورت‌حساب هر لکوموتیوران بر اساس قرارداد
 • محاسبه صورت‌حساب هر شرکت تأمین‌کننده بر اساس قرارداد

مدیریت لکوموتیوران , راهکارجامع حمل و نقل, نرم افزار حمل و نقل ریلی

  Back to Top