مدیریت قطارها و اطلاعات گراف راه‌آهن

مدیریت قطارها و اطلاعات گراف راه‌آهن

مدیریت قطارها و دریافت اطلاعات از گراف راه‌آهن راهکار جامع حمل و نقل

 • مدیریت قطارها و دریافت اطلاعات از گراف راه‌آهن
 • مدیریت اطلاعات قطارهای تشکیل‌شده بر اساس پارامترهای تاریخ، مبدأ، مقصد، نوع قطار، وضعیت، ناحیه، قطارهای شامل واگن‌های شرکت دلخواه، قطارهای شامل لکوموتیوهای شرکت دلخواه.
 • مدیریت اطلاعات لکوموتیوهای متصل به‌قطار شامل شماره لکوموتیو، وضعیت، نوع لکوموتیو، شرکت مالک، نوع مالکیت، ایستگاه اتصال، ایستگاه انفصال و مسافت سیر.
 • مدیریت اطلاعات لکوموتیوران‌های قطار شامل کد پرسنلی، نام و نام خانوادگی، سمت، ایستگاه سوار، تاریخ سوار ایستگاه پیاده، تاریخ پیاده مسافت سیر، زمان سیر، زمان توقف در بلاک.
 • مدیریت اطلاعات واگن‌های قطار شامل شماره واگن، نوع واگن، شرکت مالک واگن، نوع مالکیت، محموله، وزن واگن، ظرفیت بارگیری، فشار محور، تعداد محور، ایستگاه اتصال، ایستگاه انفصال، مبدأ واگن، مقصد واگن.
 • مشاهده و چاپ کلیه سوابق سیر قطار در ایستگاه‌های مختلف شامل تاریخ ورود، تاریخ خروج، مسافت پیموده شده، زمان سیر، سرعت متوسط، زمان توقف در بلاک‌ها، علل توقف در بلاک‌ها.
 • امکان تائید اطلاعات قطار توسط مدیر و جلوگیری از هرگونه تغییر توسط سایر کاربران در آن.
 • گزارش تعداد کل قطارهای تشکیل‌شده به تفکیک ایستگاه‌های مختلف به‌صورت روزانه.
 • مدیریت کنترل اطلاعات‌پایه در گراف
 • مدیریت دریافت اطلاعات از گراف ویژه شرکت‌ها و ثبت آن در سیستم
 • مدیریت به‌روزرسانی‌های انجام‌شده
 • مدیریت خطاهای ایجادشده در به‌روزرسانی گراف

مدیریت قطارها و دریافت اطلاعات از گراف راه‌آهن راهکار جامع حمل و نقل

  Back to Top