مدیریت قراردادها و صورت‌حساب‌ها

مدیریت قراردادها و صورت‌حساب‌ها

مدیریت قراردادها و صورت‌حساب‌ها راهکار جامع حمل نقل ساینا

با توجه به تنوع قراردادها و صورت حسابها در صنعت حمل و نقل ریلی در سیستم ITS ارتیاط یکپارچه با سیستم های بازرگانی شامل مدیریت قراردادها ، خرید و فروش وجود دارد و در صورت تهیه سیستم های بازرگانی امکان مدیریت قراردادها و صورت حسابها به شرح زیر وجود دارد.

 • ثبت اطلاعات قراردادهای حمل شامل تاریخ، تناژ، پیش‌پرداخت، بیمه، مالیات و حسن انجام کار و تعیین تعهدات زمان تخلیه و بارگیری کارفرما و تعهدات زمان حمل پیمانکار.
 • مدیریت اطلاعات الحاقیه های قراردادهای حمل شامل تغییر زمان حمل، تناژ و نرخ
 • امکان تعیین پروژه‌های مرتبط با قرارداد حمل و تعیین تناژ، نرخ، نوع ارز، معیارهای محاسبه وزن و تعیین سایر مبالغ مرتبط در دوره‌های مختلف.
 • امکان تعیین مبلغ اجاره انواع واگن‌های قرارداد حمل در دوره‌های مختلف.
 • مدیریت قراردادهای اجاره واگن از سایر شرکت‌ها بر اساس زمانی یا مشارکت در حمل.
 • مدیریت قراردادهای اجاره واگن به سایر شرکت‌ها بر اساس زمانی یا مشارکت در حمل.
 • مدیریت قراردادهای کارگزاری شامل مبلغ ثابت یا درصد حق دسترسی.
 • مدیریت آرشیو تصاویر کلیه قرارداد و سایر ضمایم به تعداد نامحدود.
 • تعریف نرخ‌های حق دسترسی راه‌آهن در دوره‌های مختلف و اعمال شرایط هر نرخ به‌صورت ویزارد و یا استفاده از فرمول ساز پیشرفته.
 • محاسبه‌صورت‌وضعیت حمل صاحب کالا بر اساس اطلاعات قرارداد.
 • محاسبه‌صورت‌وضعیت اجاره واگن صاحب کالا بر اساس اطلاعات قرارداد و سیستم رهگیری.
 • محاسبه‌صورت‌وضعیت حق دسترسی راه‌آهن (گزارش ۱۵ روزه) بر اساس نرخ‌های مصوب راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران.
 • محاسبه‌صورت‌وضعیت اجاره واگن از سایر شرکت‌ها بر اساس اطلاعات قرارداد اجاره.
 • محاسبه‌صورت‌وضعیت اجاره واگن به سایر شرکت‌ها بر اساس اطلاعات قرارداد اجاره.
 • محاسبه‌صورت‌وضعیت کارگزاری سایر شرکت‌ها بر اساس اطلاعات قرارداد کارگزاری.
 • امکان ذخیره کلیه صورت‌وضعیت‌های محاسبه‌شده در سیستم و صدور انواع گزارش‌ها چاپی برای هر نوع صورت‌وضعیت.
 • امکان مشاهده مبلغ ثبت‌شده صورت‌وضعیت هنگام محاسبه کلیه صورت‌وضعیت‌ها و تعیین اختلاف محاسبات جدید با محاسبات ذخیره‌شده.
 • امکان ثبت صورت‌وضعیت متمم در صورت تغییر مبالغ صورت‌وضعیت به علت تغییر نرخ یا عوامل دیگر برای کلیه صورت‌وضعیت‌ها.
 • امکان صدور فاکتور فروش با فرمت اداره دارایی و مبالغ مالیات و عوارض بر ارزش‌افزوده از کلیه صورت‌وضعیت‌های فروش.
 • امکان تعریف شابلون تولید سند مالی برای کلیه صورت‌وضعیت‌ها باقابلیت تولید اسناد مالی با فرمت دلخواه.
 • امکان صدور اسناد مالی کلیه صورت‌وضعیت‌ها در سیستم حسابداری مالی.

مدیریت قراردادها و صورت‌حساب‌ها راهکار جامع حمل نقل ساینا

Back to Top