مدیریت عملیات و رهگیری

مدیریت عملیات و رهگیری

مدیریت عملیات و رهگیری جاده ای, نرم افزار حمل و نقل

 

  • مدیریت عملیات های مورد نیاز حمل شامل بارگیری ، تخلیه ، توزین و …
  • ثبت زمان مجاز و تاخیرات سیر کامیون ها
  • مشاهده آخرین وضعیت ناوگان بر روی نقشه در صورت مجهز بودن به سیستم GPS
  • ثبت اطلاعات تخلیه بار در مقصد و تعیین محموله های تخلیه نشده

مدیریت عملیات و رهگیری جاده ای, نرم افزار حمل و نقل

 

    Back to Top