مدیریت اطلاعات ناوگان جاده ای

مدیریت اطلاعات ناوگان جاده ای

مدیریت اطلاعات ناوگان جاده ای , نرم افزار مدیریت حمل و نقل جاده ای

  • مدیرت اطلاعات فنی ناوگان شامل نوع، مکانیزم، برند، ظرفیت بارگیری، تعداد محور، توان موتور
  • مدیریت اطلاعات ناوگان استیجاری شامل اطلاعات مالک، نوع مالکیت و تاریخ مالکیت
  • مدیریت اطلاعات تعمیرات ناوگان از طریق ارتباط یکپارچه با سیستم نگهداری و تعمیرات شامل وضعیت آماده به کاری، سوابق تعمیرات و …
  • مدیریت اطلاعات مدارک ناوگان

مدیریت اطلاعات ناوگان جاده ای , نرم افزار مدیریت حمل و نقل جاده ای

    Back to Top