مدیریت اطلاعات رانندگان

مدیریت اطلاعات رانندگان

مدیریت اطلاعات رانندگان, نرم افزار حمل و نقل جاده ای

  • مدیریت اطلاعات رانندگان شامل رانندگان شرکت و ناوگان استیجاری
  • مدیریت اطلاعات مدارک رانندگان به همراه امکان اضافه کردن تصاویر و ضمائم
  • مدیریت اختصاص رانندگان به ناوگان به صورت دوره ای و یا موردی
  • مدیریت سوابق سیر رانندگان با ناوگان مختلف
  • مدیریت اطلاعات جرائم و خلافی های رانندگان

مدیریت اطلاعات رانندگان, نرم افزار حمل و نقل جاده ای

    Back to Top