مدیریت اطلاعات بارنامه

مدیریت اطلاعات بارنامه

مدیریت اطلاعات بارنامه , راهکار جامع حمل و نقل بخش ریلی-واگن

 • مدیریت اطلاعات بارنامه
 • مدیریت بارنامه‌های خام نواحی و ایستگاه‌ها به‌صورت تعدادی و ریالی
 • گزارش موجودی تعدادی و ریالی بارنامه خام ایستگاه‌ها و نواحی
 • گزارش دوره‌ای تعدادی و ریالی بارنامه خام مصرفی ایستگاه‌ها و نواحی شامل موجودی اول دوره، وارده طی دوره، مصرفی طی دوره و موجودی پایان دوره
 • مدیریت آپلود بارنامه‌های صادرشده سیستم صدور بارنامه آنلاین راه‌آهن در سیستم
 • کنترل اطلاعات بارنامه‌های صادرشده با اطلاعات قرارداد و واگن
 • مدیریت بارنامه‌های صادرشده توسط شرکت به‌صورت کارگزاری برای سایر شرکت‌ها.
 • مدیریت بارنامه‌های صادرشده برای واگن‌های شرکت توسط شرکت‌های کارگزار.
 • مدیریت کنترل و تائید بارنامه‌ها
 • مدیریت سوابق بارنامه‌های صادره
 • اصلاح بارنامه‌ها به‌صورت کلی و تکی
  Back to Top