مدیریت اطلاعات بارنامه جاده ای

مدیریت اطلاعات بارنامه جاده ای

مدیریت اطلاعات بارنامه جاده ای, نرم افزار حمل و نقل جاده ای

  • مدیریت بارنامه‌های خام شعب به‌صورت تعدادی و ریالی
  • گزارش موجودی تعدادی و ریالی بارنامه خام شعب
  • گزارش دوره‌ای تعدادی و ریالی بارنامه خام مصرفی شعب شامل موجودی اول دوره، وارده طی دوره، مصرفی طی دوره و موجودی پایان دوره
  • امکان صدور بر خط CMR در سامانه بر خط سازی راهنامه بین المللی اداره کل حمل و نقل کشور (در صورت دریافت مجوز)
  • امکان امضاء الکترونیک و اخذ کد رهگیری از سازمان راهداری حمل و نقل جاده ای (در صورت دریافت مجوز)
  • قابلیت ثبت و ذخیره اطلاعات راهنامه در نرم افزار
  • مدیریت بارنامه‌های صادرشده توسط سایر شرکت ها
  • مدیریت سوابق بارنامه‌های صادره

مدیریت اطلاعات بارنامه جاده ای, نرم افزار حمل و نقل جاده ای

    Back to Top