عملیات و رهگیری ناوگان

عملیات و رهگیری ناوگان

عملیات و رهگیری ناوگان , راهکار جامع حمل و نقل بخش ریلی-واگن
<ul>
<li><strong>عملیات و رهگیری ناوگان</strong></li>
</ul>
<ul>
<li>ثبت اطلاعات ورود و خروج واگن‌ها به موقعیت‌های مختلف شامل نظافت، بارگیری، جوشکاری و باربندی، تخلیه، تعمیرات و ورود و خروج به ایستگاه‌های مبدأ و مقصد.</li>
<li>مشاهده و جستجوی آخرین وضعیت سیر واگن‌ها شامل اطلاعات بارنامه، آخرین موقعیت، تاریخ آخرین عملیات، آخرین موقعیت در گراف، تأخیر آخرین موقعیت، تأخیر کل سیر.</li>
<li>مشاهده جزئیات سیر هر واگن شامل اطلاعات بارنامه و کلیه عملیات انجام‌شده شامل تاریخ، مدت‌زمان صرف شده، ایستگاه، خط مانوری مستقرشده، شرکت کارگزار، کاربر ثبت‌کننده و …</li>
<li>ثبت اطلاعات توزین بارگیری و تخلیه به‌صورت دسته‌جمعی و در کمترین زمان ممکن.</li>
<li>ثبت کلیه تعمیرات جاری و ویژه‌بر روی واگن‌ها در سیر و امکان رهگیری واگن‌های تعمیری.</li>
<li>امکان جستجو، مشاهده و کنترل سوابق کلیه عملیات انجام‌شده.</li>
<li>امکان رهگیری واگن‌های شرکت در مسیر توسط اطلاعات دریافتی از زیرسیستم مدیریت قطارها (گراف راه‌آهن)</li>
<li>مشاهده جزئیات سیر واگن در ایستگاه‌های بین‌راهی شامل اطلاعات ایستگاه بین‌راهی، تاریخ ورود، تاریخ خروج، مدت‌زمان توقف، زمان سیر، شماره قطار، تاریخ تشکیل قطار توسط اطلاعات دریافتی از زیرسیستم مدیریت قطارها.</li>
<li>مشاهده اطلاعات قطارهایی که واگن توسط آن‌ها سیر نموده شامل اطلاعات قطار، اطلاعات لکوموتیوها، لکوموتیو ران‌ها و سایر واگن‌های متصل به‌قطار و ردیف واگن‌ها در قطار مربوطه.</li>
<li>امکان جستجو و تعیین موقعیت کلیه واگن‌های متوقف.</li>
<li>گزارش وضعیت واگن‌های تعمیری و تعمیر جاری و ویژه.</li>
</ul>

    Back to Top