اطلاعات‌ پایه لکوموتیو

اطلاعات‌ پایه لکوموتیو

اطلاعات‌ پایه مدیریت لکوموتیو راهکار جامع حمل و نقل

 • اطلاعات‌پایه
 • مدیریت اطلاعات فنی واگن‌های ناوگان ریلی کشور
 • مدیریت اطلاعات مالکیتی واگن‌های ناوگان ریلی کشور شامل چرخش مالکیتی واگن‌ها در هر تاریخ
 • ثبت اطلاعات تاریخ تحویل، تاریخ صورت‌جلسه، شماره صورت‌جلسه، تحویل‌گیرنده و تحویل‌دهنده در تغییر مالکیت واگن‌ها
 • مدیریت اطلاعات شرکت‌های فعال در صنعت حمل‌ونقل ریلی و تعیین زمینه‌های فعالیت و کدهای استاندارد راه‌آهن در هر زمینه فعالیت
 • مدیریت اطلاعات ایستگاه‌های کشور و کدهای استاندارد در معاونت‌های مختلف راه‌آهن
 • مدیریت اطلاعات نواحی راه‌آهن
 • مدیریت اطلاعات خطوط فرعی اختصاصی ایستگاه‌های کشور
 • مدیریت مسافت‌های بین ایستگاه‌ها به تفکیک فواصل خطوط فرعی اختصاصی
 • مدیریت انواع لکوموتیو
 • مدیریت اطلاعات فنی لکوموتیوهای کشور
 • مدیریت اطلاعات مالکیتی لکوموتیوهای کشور شامل چرخش مالکیتی لکوموتیوهای در هر تاریخ

 

اطلاعات‌ پایه مدیریت لکوموتیو راهکار جامع حمل و نقل

  Back to Top