راهکار یکپارچه حمل و نقل ساینا Sayna ITS

بخش ریلی - لکوموتیو

شرکت های مالک لکوموتیو در صنعت حمل و نقل ریلی با استفاده از زیرسیستم مدیریت لکوموتیو در Sayna ITS ، قادر به مدیریت و کنترل کلیه فرآیندهای مربوط به لکوموتیو شامل مدیریت عملیات و رهگیری، و همچنین رفع مغایرت حق دسترسی راه آهن و شرکت های واگنی خواهند بود.

 

 

مدیریت لکوموتیوران

مدیریت لکوموتیوران , راهکارجامع حمل و نقل, نرم افزار حمل

مدیریت لکوموتیو

مدیریت لکوموتیو , راهکار جامع حمل و نقل , نرم افزار حمل و

اطلاعات‌ پایه لکوموتیو

اطلاعات‌ پایه مدیریت لکوموتیو راهکار جامع حمل و نقل

مشتریان
Back to Top