نرم افزار حمل و نقل, جاده ای , ریلی, ترکیبی , کانتینر -نرم افزار Sayna ITS
راهکار جامع حمل و نقل
ریلی
جاده ای
ترکیبی
کانتینر

نرم افزار مدیریت حمل و نقل ریلی , مدیریت حمل و نقل جاده ای, مدیریت حمل و نقل ترکیبی

ویژگی ها و قابلیت ها

تحت وب

قابلیت استفاده در مرورگرهای مختلف

هوش تجاری و گزارش ساز

انواع گزارشات و داشبوردهای مدیریتی

ارتباط با نگهداری و تعمیرات

ارتباط یکپارچه با نرم افزار نگهداری و تعمیرات

ارتباط با مالی و بازرگانی

ارتباط یکپارچه با نرم افزارهای مالی و بازرگانی

GIS

سامانه موقعیت یاب جغرافیایی

نرم افزار مدیریت حمل و نقل ریلی , مدیریت واگن , مدیریت لکوموتیو

مدیریت انواع حمل و نقل

مدیریت انواع روش های حمل و نقل ترکیبی

زیر سیستم ها

اخبار و تازه ها

نرم افزار حمل و نقل, جاده ای , ریلی, ترکیبی , کانتینر

برخی از مشتریان در صنعت حمل و نقل

Back to Top